Nyheter

Vedtekter for NDAF

Skrevet den 21.03.2012

Norsk dyrepleier- og assistentforenings årsmøte 10. mars 2012 har vedtatt vedtektene for foreningen:

 

 

§1Foreningens formål

Norsk dyrepleier- og assistentforening er en interesseorganisasjon fordyrepleiere, klinikkassistenter og teknisk/administrativt ansatte tilknyttet veterinærmedisin.

Foreningen arbeider for

 • Å øke kompetansen hos dyrepleiere og klinikkassistenter i Norge.
 • Å heve statusen til yrkene ved å synliggjøre yrkesgruppen ”dyrepleiere og klinikkassistenter”.
 • Å være et sted medlemmene kan få svar på spørsmål.
 • Å være bindeledd mellom organisasjonene tilknyttet veterinærmedisin.
 • Å styrke tittelen dyrepleier og dennes juridiske innhold.

 

§ 2 Organisatorisk tilknytning

Norsk dyrepleier- og assistentforening er en frittstående interesseorganisasjon, uten binding til andre organisasjoner. NDAF ønsker imidlertid å ha samarbeid med fagforeninger som organiserer dyrepleiere og klinikkassistenter.

§ 3 Medlemmer

Medlemskap i Norsk dyrepleier- og assistentforening er åpent for dyrepleiere, klinikkassistenter og teknisk / administrativt ansatte tilknyttet veterinærmedisin, inkludert studenter. Andre aktører i veterinærbransjen kan være støttemedlem i organisasjonen, men uten å ha stemmerett og valgbarhet.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

Alle ordinære medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 5 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Medlemmer som ikke betaler kontingent innen en måned etter utsendt faktura, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap. Retningslinjer utarbeides av styret.

§ 7 Årsmøte

Årsmøtet er Norsk dyrepleier- og assistentforenings høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år på våren og innkalles av styret med 1 måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

§ 8 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Behandle Norsk dyrepleier- og assistentforenings årsmelding.
 2. Presentere handlingsplan for kommende år.
 3. Behandle Norsk dyrepleier- og assistentforenings regnskap i revidert stand.
 4. Behandle innkomne forslag.
 5. Fastsette kontingenten.
 6. Vedta Norsk dyrepleier- og assistentforenings budsjett.
 7. Velge:
  a. Styremedlem(mer)
  b. Valgkomité         

§ 9 Styret

Norsk dyrepleier- og assistentforening ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Norsk dyrepleier- og assistentforenings økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 4. Representere Norsk dyrepleier- og assistentforening utad.

Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.

 

§ 10 Signaturrett

Signaturrett tildeles rollene leder, nestleder og kasserer.

§ 11 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 12     Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 13     Oppløsning (§ 13kan ikke endres.)

Oppløsning av Norsk dyrepleier- og assistentforeningkan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Tilbake til nyheter

Priser for medlemskap

 • Ordinært medlem: kr 500,-
 • Student medlem: kr 300,-
 • Medlemskapet gjelder et kalenderår.

Visste du at som medlem…

 • får veiledning og støtte i arbeidsspørsmål.
 • får mulighet for stipend til etterutdanning.
 • får det elektroniske medlemsbladet "Tidskrift                                    for Norsk dyrepleier- og assistentforening."